اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718023/بزرگداشت-غدیر-از-قاب-دوربین/بزرگداشت-غدیر-از-قاب-دوربین&text=بزرگداشت-غدیر-از-قاب-دوربین

اشتراک گذاری