اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718027/مهار-تورم-در-گرو-کنترل-رشد-نقدینگی/مهار-تورم-در-گرو-کنترل-رشد-نقدینگی&text=مهار-تورم-در-گرو-کنترل-رشد-نقدینگی

اشتراک گذاری