اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/718084/دولت-مسائل-اصلی-را-در-اولویت-خود-قرار-دهد/دولت-مسائل-اصلی-را-در-اولویت-خود-قرار-دهد&text=دولت-مسائل-اصلی-را-در-اولویت-خود-قرار-دهد

اشتراک گذاری