اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/730239/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-30-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-30-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF&text=%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-30-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%88-2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری