اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/734764/مرز-خسروی-مسدود-شد-زائران-آب-و-مواد-ضروری-داشته-باشند/مرز-خسروی-مسدود-شد-زائران-آب-و-مواد-ضروری-داشته-باشند&text=مرز-خسروی-مسدود-شد-زائران-آب-و-مواد-ضروری-داشته-باشند

اشتراک گذاری