اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/737618/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86&text=%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری