اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/739622/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85&text=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری