اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/769266/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری