اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/770868/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری