اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/770973/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF&text=%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری