اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771207/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری