اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771221/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&text=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری