اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771471/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF&text=%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری