اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771527/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&text=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری