اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771564/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B2%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B2%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86&text=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B2%DB%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری