اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771573/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری