اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/771943/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&text=%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری