اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/772180/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری