اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/772274/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9&text=%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9

اشتراک گذاری