اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/772364/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85&text=%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری