اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/772399/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF&text=%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری