اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/794620/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%A9/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%A9&text=%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%A9

اشتراک گذاری