اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/795365/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA&text=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری