اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/795437/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF&text=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری