اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/795454/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86&text=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری