اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/795732/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&text=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری