اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/797239/%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9/%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9&text=%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DA%A9

اشتراک گذاری