اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/799471/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9&text=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری