اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/801252/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&text=%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری