اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/801451/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B9&text=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری