اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/801472/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86&text=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری