اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/801825/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&text=%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری