اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/801904/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81&text=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81

اشتراک گذاری