اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802031/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87&text=%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

اشتراک گذاری