اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802117/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&text=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C

اشتراک گذاری