اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802299/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82&text=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82

اشتراک گذاری