اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802465/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81

اشتراک گذاری