اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802485/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&text=%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری