اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802567/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3&text=%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری