اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802570/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4&text=%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4

اشتراک گذاری