اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802583/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF&text=%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری