اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/802620/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF/%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF&text=%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری