اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/804144/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B9&text=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری