اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/804673/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2&text=%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2

اشتراک گذاری