اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/804741/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC&text=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC

اشتراک گذاری