اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/809815/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری