اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/810948/%DB%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%E2%80%93-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3/%DB%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%E2%80%93-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3&text=%DB%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%E2%80%93-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3

اشتراک گذاری