اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/811386/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B9%DB%B9/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B9%DB%B9&text=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%DB%B1%DB%B3-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B9%DB%B9

اشتراک گذاری