اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/812352/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7&text=%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7

اشتراک گذاری