اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=irinn.ir/fa/news/812646/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0&text=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0

اشتراک گذاری